Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

From LHDB
Logo-pracowni-in.jpg

Główne cele i zadania

Pracownia Geoinformacji Historycznej powstała na mocy decyzji Rektora KUL z 5 grudnia 2012 roku. Do jej zadań należy gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących:

⇒ historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej),

⇒ rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna)

⇒ rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego (geografia kultury, geografia humanistyczna).

Głównym celem Pracowni jest porządkowanie informacji w czasowo-przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnienie w postaci serwisów internetowych (web-GIS, geoportale historyczne). Budowany w ten sposób zasób danych geograficzno-historycznych służy badaczom z kraju jak również spoza granic Polski do prowadzenia badań naukowych. Kadra naukowa skupiona wokół Pracowni prowadzi także działałność dydaktyczną na specjalizacji z geoinformacji dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje konferencje, bierze udział we współpracy naukowej, przygotowuje i realizuje projekty badawcze.

Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Pracownia Geoinformacji Historycznej jest jednostką organizacyjną Instytutu Historii.
 2. Pracownia Geoinformacji Historycznej jest finansowana z budżetu KUL.


Organizacja Pracowni Geoinformacji Historycznej

§ 2

 1. Pracownią kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Rektor po uzyskaniu opinii Dyrektora Instytutu Historii.
 2. Kierownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Historii.
 3. Do zadań Kierownika Pracowni Geoinformacji Historycznej należy:
  • nadzór nad bieżącą działalnością jednostki, w tym przedkładanie rocznych sprawozdań Dyrektorowi Instytutu Historii z działalności pracowni;
  • nadzór nad majątkiem przekazanym Pracowni Geoinformacji Historycznej;
  • bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Pracowni Geoinformacji Historycznej, w tym wydawanie poleceń służbowych i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych;
  • reprezentowanie Pracowni Geoinformacji Historycznej wobec innych jednostek KUL a – w zakresie wynikającym z udzielonych pełnomocnictw – wobec podmiotów zewnętrznych.
§ 3
 1. Zespół pracowni stanowią:
  • Kierownik Pracowni Geoinformacji Historycznej;
  • pracownicy naukowo – dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  • doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  • osoby nie będące pracownikami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odznaczające szczególną wiedzą z zakresu związanego z działalnością pracowni.
 2. Członków zespołu określonych w § 3 ust. 1 pkt 2) – 4) powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu Historii na wniosek Kierownika Pracowni Geoinformacji Historycznej. Wniosek kierownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać pisemne uzasadnienie.


Zadania Pracowni Geoinformacji Historycznej

§ 4

 1. Do zadań pracowni w szczególności należy:
  • gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących:
   • historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej);
   • rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna);
   • rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego;
  • porządkowanie informacji historycznej w czasowo – przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnianie w postaci serwisów internetowych (Historical web-GIS);
  • organizacja wydarzeń naukowych oraz działalność wydawnicza związana z prowadzonymi badaniami naukowymi;
  • wsparcie dydaktyczne zajęć z zakresu geografii historycznej, kartografii historycznej, historii kartografii, statystyki i demografii oraz systemów informacji przestrzennej prowadzonych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i innych ośrodkach akademickich oraz na podstawie umów z organami administracji publicznej i innymi podmiotami;
  • utrzymywanie kontaktów naukowych z placówkami oraz instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą;
  • publikacja artykułów i monografii;
  • współpraca z osobami trzecimi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów pracowni.


Biblioteka Pracowni oraz dane geoprzestrzenne

§ 5

 1. Pracownia gromadzi, przechowuje oraz udostępnia dane geoprzestrzenne, źródła oraz literaturę z zakresu geografii historycznej, kartografii historycznej, historii kartografii, statystyki i demografii oraz systemów informacji przestrzennej.
 2. Zasady wykorzystania danych geoprzestrzennych przechowywanych na serwerach Pracowni określają umowy zawierane między Kierownikiem Pracowni Geoinformacji Historycznej a autorami lub osobami, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do określonego utworu.
§ 6
 1. Ze zbiorów Pracowni mogą korzystać – za zgodą kierownika pracowni – pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz osoby spoza uczelni.
 2. Korzystanie z biblioteki, zasobów źródłowych oraz danych jednostki odbywa się w pomieszczeniach pracowni. Udostępnienie zbiorów oraz wykorzystanie danych w ramach systemów teleinformatycznych poza pomieszczenia pracowni, wymaga zgody Kierownika Pracowni.


Przepisy końcowe

§ 7

 1. Wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Rektor KUL.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor KUL.

/Załącznik do zarządzenia Rektora KUL z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracowni Geoinformacji Historycznej (ROP-0101-134/14)/

Projekty

Biblioteka

W 2011 roku Profesor Stanisław Litak przekazał dla Instytutu Historii swoją własną bibliotekę, która – zgodnie z jego życzeniem – służy prowadzeniu badań geograficzno-historycznych. Studenci historii, uczestnicy specjalizacji z geoinformacji historycznej (Agnieszka Rozmysł, Małgorzata Pawlik, Ewa Tutka i Edgar Tomaszewicz) poświęcili swój wolny czas i wstępnie uporządkowali księgozbiór. Zawiera on wiele podstawowych opracowań oraz źródeł do historii Kościoła oraz wychowania. a także geografii historycznej. Jest systematycznie uzupełniany o najnowszą literaturę.

Jednym z zadań Pracowni jest uporządkowanie oraz digitalizacja materiałów – mikrofilmów, wypisów, map – gromadzonych wiele lat przez Profesora Stanisława Litaka. Zostaną one wprowadzone do jednolitego systemu informatycznego w ramach projektu „Atlas źródeł do dziejów dawnej Polski”.

Dostęp do zgromadzonych materiałów (książek, map, mikrofilmów, kserokopii) jest możliwy, zgodnie z Regulaminem, za zgodą Kierownika Pracowni.

Katalog zbiorów Pracowni (w odrębnym oknie)

Zespół

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Pracowni

mgr Joanna Napierała

mgr Andrzej Wołoszkiewicz

dr Mateusz Zawadzki