Main Page

From LHDB

O Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL

LHDB_logo

Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL — laboratorium powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Cele projektu

Wielość zastosowań i rozwiązań informatycznych sprawia, że zasoby badawcze są często związane z konkretnymi narzędziami badawczymi, przez co stają się zamknięte, trudne do ponownego wykorzystania. Niekiedy nie są wcale udostępniane szerzej i pozostają w indywidualnym zasobie badacza, nawet po wykorzystaniu czy zakończeniu projektu badawczego. Przetworzenie danych badawczych wytwarzanych na KUL-u do udostępnienia w prostym i jednolitym środowisku stwarza okazję do:

 1. systematycznej kumulacji oraz zabezpieczenia zgromadzonego w jednostkach KUL lub jego grupach projektowych materiału naukowego;
 2. harmonizacji oraz łączenia materiału badawczego z różnych jednostek i projektów realizowanych na KUL-u;
 3. formułowania nowych problemów i tworzenia publikacji naukowych na podstawie wyników badań prowadzonych na KUL-u w różnych jednostkach i projektach (praca zespołowa, badania interdyscyplinarne);
 4. udostępniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników badań, co będzie miało w przyszłości decydujące znaczenie dla pozycji naukowej KUL i budowania pozycji w sieciach naukowych, także międzynarodowych (nowe projekty, cytowalność);
 5. powiązania danych badawczych KUL z innymi źródłami danych badawczych, w pierwszym rzędzie z zasobami referencyjnymi o największym zasięgu (Linked Open Data).

Działalność i współpraca

Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa
Logi arfi.png

Cyfrowe wydanie stworzonych przez członków Towarzystwa Filomatów dokumentów, obecnie rozproszonych fizycznie po archiwach polskich i litewskich. Pierwszy etap projektu obejmuje opracowanie edytorskie i wyodrębnienie podstawowych danych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród opracowywanych dokumentów znajdują się m.in. utwory literackie, listy, sprawozdania z posiedzeń oraz akty przesłuchań członków Towarzystwa Filomatów. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim scalenie rozproszonych zbiorów za pomocą nośnika, jakim jest edycja cyfrowa, które stanie się po wielu latach dostępne w całości dla zainteresowanych badaczy, zgodnie z wolą spadkobierców. (zob. więcej: Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa)

Centrum Studiów Mediewistycznych
Logo.png

Głównym celem Centrum jest podjęcie i realizacja szeroko zakrojonych badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej, implementacja w polskiej mediewistyce nowoczesnych cyfrowych metod badawczych (digital humanities) oraz umiędzynarodowienie polskich badań nad średniowieczem i promocja ich wyników w świecie. Wśród zadań należy wymienić krytyczne opracowanie i nowoczesne udostępnienie niepublikowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, obejmujących obszerne, liczące setki, a niekiedy tysiące jednostek, zbiory dokumentów i rękopisów. Ponadto zostanie opracowany i udostępniony zbiór polskich pieczęci średniowiecznych. W celu promocji polskich badań planowane jest utworzenie bibliografii polskiej mediewistyki. W efekcie tych prac zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze i studenci otrzymają nowoczesne narzędzia badawcze do badań nad historią średniowiecznej Polski.

Geo-ecclesiae
Logo OBnGHKwP.jpg

Zasób danych badawczych tworzony przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce), który stanowi główne centrum dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodek realizuje plan badań nad geografią społeczno-religijną za pomocą nowych technologii geoinformacyjnych (przestrzenne bazy danych i technologie GIS). Dane dotyczące struktur diecezjalnych oraz zakonnych są udostępnianie w postaci dedykowanych aplikacji internetowych oraz w postaci plików do pobrania.

Wykorzystywane narzędzia

Dlaczego Wikibase?

Wśród rozwiązań informatycznych, które umożliwiają gromadzenie danych badawczych, perspektywiczne (stabilność i rozwój oprogramowania) oraz popularne ze względu na liczbę użytkowników są technologie WIKI. Sposób zapisu danych w Wikibase sprawia, że jest to narzędzie otwarte na wszelkiego typu dane. MediaWiki i Wikibase jest oprogramowaniem bezpłatnym i umożliwia budowę autonomicznego instytucjonalnego lub projektowego repozytorium danych badawczych.

Pracownicy LHDB

 1. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
 2. mgr Przemysław Grądzki - opracowanie informatyczne
 3. mgr Andrzej Wołoszkiewicz - analityk danych
 4. mgr Łukasz Poznański - analityk danych

Rada naukowa LHDB

 1. prof. dr hab. Piotr Kulicki - przewodniczący Rady LHDB KUL, dyrektor Instytutu Filozofii KUL
 2. prof. dr hab. Paweł Garbacz – kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL
 3. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL - kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL; kierownik projektu Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa
 4. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL - dziekan Wydziału Filozofii KUL
 5. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL - dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa KUL
 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - dyrektor Instytutu Historii KUL
 7. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
 8. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL - dyrektor Instytutu Językoznawstwa KUL
 9. dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL; dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
 10. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL

Kontakt

adres e-mail: lhdb@kul.pl
numer tel.: 660089782