Aplikacje

From LHDB

Lista użytecznych aplikacji z zakresu historii cyfrowej i przestrzennej

Tytuł Krótki opis Twórca Link do wejścia
Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku Świątynie i domy zakonne Kościoła łacińskiego oraz granice świeckie i kościelne ok. 1772 roku (więcej...). Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/latin-church-1772
Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII wieku Kościoły chrześcijańskie: katolickie (obrządku greckiego, łacińskiego i ormiańskiego), prawosławne, protestanckie (luterańskie, kalwińskie, braci czeskich oraz mennonickie), synagogi żydowskie, kienesy karaimskie, meczety muzułmańskie. Granice województw oraz administracji kościelnej katolickiej (łacińskiej i unickiej) ok. 1772 r. (więcej...). Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/confessions-crown-1772/
Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego przed II wojną światową Kościoły rzymskokatolickie oraz granice kościelne (metropolie, diecezje, dekanaty) ok. 1938 r. (więcej...). Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/latin-church-1938/
DataAtlasFontium: repozytorium danych historycznych Repozytorium danych historycznych działające w oparciu o technologię GeoNode: platformę internetową pozwalająca na gromadzenie i udostępnianie danych przestrzennych oraz ich metadanych, jak również proste wizualizacje (więcej...). Zakład Atlasu Historycznego, Instytut Historii PAN https://data.atlasfontium.pl/
Mapy z przeszłością Aplikacja “Mapy z przeszłością” prezentuje skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast. W planach jest dodawanie do usług oraz aplikacji także innych opracowań kartograficznych (więcej...). Zakład Atlasu Historycznego, Instytut Historii PAN https://atlas.ihpan.edu.pl/pastmaps/
World Historical Gazetteer World Historical Gazetteer (WHG) zawiera dane i usługi, które umożliwiają historykom prowadzenie analiz przestrzennych i czasowych oraz ich wizualizację, m.in. pozwala na rekoncyliację danych geograficzno-historycznych (więcej...). World History Center, Department of History, University of Pittsburgh https://whgazetteer.org/search/#
gazetteers.net Aplikacja umożliwia wyszukiwanie i porównywanie informacji z kilku historycznych baz danych miejscowości na obszarze obecnych Niemiec i Polski. Wspiera identyfikację oraz agregację miejscowości ujętych w różnych zbiorach danych (wiecej...). Herder Institute; Institute for Regional Geography; Justus Liebig University Giessen https://www.gazetteers.net/app/#/
The Historic Gazetteer Aplikacja początkowo stworzona dla identyfikacji miejscowości w badaniach genealogicznych i historycznych. Zawiera obiekty i miejscowości wraz podaniem historii przynależności do jednostek administracji państwowej i kościelnej oraz podstawą informacyjną (więcej...). Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen) http://www.gov.genealogy.net/search/index