Publikacje Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

From LHDB
Lokalizacja 51°24'N, 22°55'E
Adres do korespondencji Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Siedziba ul. Chopina 29/9, 20-023 Lublin
Telefon +48 81 45 45 328
E-mail geo-ecclesiae@kul.pl

Publikacje

Geografia Historyczna Kościoła w Polsce

 1. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, (1: Metropolia Lubelska. Archidiecezja Lubelska).
 2. Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość–Lubaczów around 1340–2018, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019.

Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolite Obojga Narodów

 1. E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.
 2. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004.
 3. M. Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010.
 4. J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010.
 5. D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014.

Prace Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL (do 2010: Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL)

 1. P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lublin 1958, (t. 1).
 2. A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961, (t. 2).
 3. J. Szymański, Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962, (t. 3).
 4. J. Flaga, Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII wieku: 1767-1772, Lublin 1986, (t. 4).
 5. H. Gapski, Rekrutacja do zakonów męskich w Polsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego, Lublin 1987, (t. 5).
 6. W. Koszewierski, Dominikanie klasztorów ruskich. Połowa XV-XVI wiek, Lublin 2006, (t. 7).
 7. Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, (t. 8).
 8. Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, J. A. Spież, Lublin 2006, (t. 9).
 9. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006, (t. 10).
 10. J. Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin 2011, (t. 11).
 11. G. Klebowicz, Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVI wieku, Lublin 2013, (t. 12).
 12. E. Chomentowska, Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Bibliography of schematisms of male religious orders in the former Poland between 1718-1918, Lublin 2016, (t. 12).
 13. E. Chomentowska, Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Studium źródłoznawcze, Lublin 2016, (t. 14).

Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła w Polsce

 1. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1: 1063-1415, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, (t. 1).
 2. Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła, cz. 1, wyd. Cz. Skowron, Lublin 1965, (t. 2).
 3. J. Kalinowski. Wspomnienia 1835-1877, wyd. R. Bender, Lublin 1965, (t. 3).
 4. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 2: 1416-1450, wyd. S. Kuraś, Lublin 1973, (t. 4).
 5. Pontyfikał krakowski z XI wieku. Pontificale Cracoviense Saeculi XI, wyd. Z. Obertyński, Lublin 1977, (t. 5).
 6. M. Piaszyk, G. Kasperek, Zakony żeńskie w Polsce międzywojennej, Lublin 1978, (t. 6).
 7. Relacje o stanie diecezji krakowskiej 1615-1765, wyd. W. Müller, Lublin 1978, (t. 7).
 8. J. Kalinowski (O. Rafał od św. Józefa OCD), Listy, t. 1, cz. 1: 1856-1872, wyd. Cz. Gil, Lublin 1978, (t. 8).
 9. J. Kalinowski (O. Rafał od św. Józefa OCD), Listy, t. 1, cz. 2, wyd. Cz. Gil, Lublin 1978, (t. 9).
 10. J. Gawrysiak, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku w świetle rejestracji ruchu naturalnego, Lublin 1992, (t. 10).

Studia nad Historią Kościoła Katolickiego w Polsce

 1. Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Średniowiecze, Kraków 1968.
 2. Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2: Wiek XVI-XVIII, Kraków 1970.

Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce

 1. Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, kom. red. L. Bieńkowski, J. Kłoczowski, Z. Sułowski, Lublin 1972, (t. 1).
 2. Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX w., oprac. H. Dylągowa i in., Lublin 1976, (t. 2, cz. 1).
 3. E. Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976, (t. 2, cz. 2).
 4. L. Müllerowa, Sieć parafialna Kościoła katolickiego w Polsce w 1970/72 r., Lublin 1975, (t. 3).
 5. S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980, (t. 4).
 6. L. Müllerowa, Sieć parafialna Kościoła katolickiego w Polsce w 1980 roku, Lublin 1982, (t. 5).
 7. L. Müllerowa, Sieć parafialna Kościoła katolickiego w Polsce w 1985 roku, Lublin 1989.
 8. J. Flaga, Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, t. 2, cz. 1: Duszpasterstwo, Lublin 1991, (t. 8).
 9. W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992, (t. 9).

Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce (od 2010 Ośrodka Badań)

 1. Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980, (t. 1).
 2. H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864), Lublin 1983, (t. 2).
 3. A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin 1984, (t. 3).
 4. D. Olszewski, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984, (t. 4).
 5. M. Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1992, (t. 6).
 6. Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, wyd. 2, (t. 7).
 7. S. Litak, Od Reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994, (t. 8).
 8. R. Kozyrski, Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, (t. 9).

Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce

 1. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kłoczowski, t. 1: Siostry św. Feliksa /Felicjanki/, Franciszkanki Służebnice Krzyża /Laski/, Lublin 1982.
 2. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski, K. Dębowska, J. Kłoczowski, t. 2: A. Szelęgiewicz, Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), Lublin 1984.
 3. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 3: W. S. Niklewska, Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Pleszew), Lublin 1984.
 4. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 4: W. J. Tajanowicz, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczęcia (służebniczki dębickie), Z. E. Lasko, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (józefitki), Lublin 1987.
 5. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 5: K. Trela, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (siostry imienia Jezus), M. Woźniak, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących (franciszkanki od cierpiących), H. Szczurek, Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (wspomożycielki), S. Fudali, Zgromadzenie Sług Jezusa (sługi Jezusa), Lublin 1989.
 6. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A Chruszczewski i in., t. 6: A. Zalińska, Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Z. Gutt, Córki Maryi Niepokalanej, A. Czeczuk, Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, J. Pernach, Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego, H. Pieniężna, Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, D. Wielgat, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki dobrego Pasterza, K. Dybczyńska, Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa, Lublin 1991.
 7. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A Chruszczewski i in., t. 7: J. Nycz (s. Eligia), Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi Panny Od Siedmiu Boleści, H. Markiewicz (s. Deodata), B. Stelmaszuk (s. Lucillina), Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, J. Moskwa (s. Sebastiana), Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, K. Antosiewicz, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, J. Stręciwilk (s. Tarsycja), Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Lublin 1994.
 8. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 8: T. Wiśniewska (s. Agnieszka OP), J. Florczak (s. Scholastyka OP), Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Z. Kaperczak (s. Jankanta SAC), Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, W. Pankowska, Z. Bazylczuk (FMA), Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Inspektoria Polska, G. Łukasik (s. Lucylla), Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, M. Wiśniecka (s. Regina), Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, G. Cyman (s. Ksawera), Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, A. Chomiuk (s. Zofia), Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, H. Strzelecka SJE, Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Lublin 1995.
 9. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 9: I. Guzy (s. Venerabilis), Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Służebniczki śląskie, A. Niedziela (s. Gaudentia), Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi. Prowincja wrocławska, M. Gorol (s. Celina), Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi. Prowincja katowicka, W. Izdebska (s. M. Anatolia), Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Lublin 1995.
 10. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 10: E. Schaefer (s. Aquina), Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety, Lublin 1996.
 11. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 11: S. D. A. Solik, S. B. T. Stelmach, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, S. T. G. Kasperek, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, Lublin 1997.
 12. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 12: A. Z. Kotowska, Ch. Szarska, Urszulanki Unii Rzymskiej. Prowincja Polska Zakonu św. Urszuli w latach 1939-1947, Ł. Krebs, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Prowincja Warmińska w latach 1939-1947, Z. Rusztyn, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1939-1947, M. Kaczmarzyk, K. Banaszczuk, Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka, tzw. sióstr albertynek w latach 1939-1947, P. Wilk, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w latach 1939-1947, Lublin 1998.
 13. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 13: M. Nędza (s. Julita), Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, Z. Wesołowska (s. Germana), Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, W. Japoł (s. Wiktoria), Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, J. Markowska, I. Barwicka, Zgromadzenie Sióstr Od Aniołów, Lublin 1999.
 14. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., t. 14: A. Jurczak, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo Sług Ubogich Chorych. Prowincja warszawska, Lublin 2000.
 15. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A Chruszczewski i in., t. 15: A. Chamiec, K. Śmigiel, Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacré Couer, W. E. Gołąbek, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame. Prowincja Polska, Lublin 2001.
 16. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A Chruszczewski i in., t. 16: A. Wójcik (s. Maria Euzebia CR), Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Prowincja warszawska. Prowincja poznańska, M. Piaszyk USJK, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Lublin 2002.
 17. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., red. tomu A. Mirek, t. 17: Z. Łyszczarz, J. Wątroba, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja krakowska, B. Kraziewicz, L. Sieracka, A. Mamona, T. Otto, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja chełmińska, T. Figura, Zgromadzenie Oblatek Serca Jezusowego, I. Jastrzębska, Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Lublin 2014.
 18. Zakony żeńskie w PRL, kom. red. K. Dębowska i in., red. nauk. serii A. Mirek, t. 1: K. H. Domagała, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Prowincja katowicka w latach 1945-1989, Lublin 2014.
 19. Zakony żeńskie w PRL, kom. red. K. Dębowska i in., red. nauk. serii A. Mirek, t. 2: Z. Bazylczuk, Inspektoria Polska Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w latach 1945-1989, Lublin 2016.
 20. Zakony żeńskie w PRL, kom. red. K. Dębowska i in., red. nauk. serii A. Mirek, t. 3: D. M. Mendrok, Historia Prowincji Katowickiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w latach 1945-1989, Lublin 2016.21. Zakony żeńskie w PRL, kom. red. K. Dębowska i in., red. nauk. serii A. Mirek, t. 4: Ż. Sztylc, P. M. Nikiel, K. Cebula, T. Zipzer, P. A. Kemnic, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1945-1989 w Polsce, Lublin 2018.