Edyta Chomentowska

From LHDB
Edyta Chomentowska.jpg

Orcid.png Logo rg.jpg

Życiorys naukowy

2020- : adiunkt

2019-2020 : asystent (badawczy)

2016: doktorat z historii w KUL

2008-2019 : dokumentalista w OBnGHKwP

2004-2007: młodszy dokumentalista w OBnGHKwP

2001-2004: studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu na kierunku Historia i Archiwistyka w zakresie historii ze specjalizacją nauczycielską i archiwistyczną

1997-2002: studia licencjackie z zakresu administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Specjalizacja naukowa

– Historia Kościoła w XIX-XX w.

– Duchowieństwo zakonne na ziemiach polskich XVIII-XX w.

– Działalność charytatywna organizacji chrześcijańskich

– Historia kobiet

– Historia medycyny

Udział w grantach i projektach

2017-(2022): członkini zespołu projektowego w zakresie zakonów męskich w projekcie badawczym Atlas klasztorów w Polsce X-XXI wiek (nr 0273/NPRH5/H11/84/2017) finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, [realizacja: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL 2014-2017; kierownik projektu prof. dr hab. Henryk Gapski].

Lipiec-listopad 2017: kierownik i główny wykonawca projektu Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie finansowanego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. (Kancelaria Senatu RP).

2015-2016: kierownik projektu badawczego Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918 (nr 2014/13/N/HS3/04596) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

2014-2017: współwykonawca w projekcie badawczym Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013 (nr 2013/09/B/HS/04241), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie [realizacja: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL 2014-2017; kierownik projektu prof. dr. hab. Henryk Gapski].

2004-2006: współwykonawca w projekcie badawczym (Archi)diecezja lubelska 1805-2005 (nr projektu 1 H01G 064 27) finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji [realizacja: Instytut Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL; kierownik projektu dr hab. Henryk Gapski].

2004-2006: współwykonawca w projekcie badawczym Organizacja parafialna Kościoła łacińskiego w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek) (nr 1 H01G 065 27) finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji [realizacja: Instytut Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL; kierownik projektu prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski].

Stypendia, staże i szkolenia

11.06.-15.06.2018: wyjazd w celach szkoleniowych do Dipartimento di Storia Culture Religioni Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza w ramach programu Erasmus + Staff Mobility for Training.

09.05-13.05.2016: wyjazd w celach szkoleniowych do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie w ramach programu Erasmus + Staff Mobility for Training.

Publikacje

Monografie oraz współautorstwo monografii

2019

 1. Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Archi)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość-Lubaczów, praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, współautorzy E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juram, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019, s. 37-48.
 2. E. Chomentowska, (Archi)iecezja przemyska w latach 1900-2018, [w:] Atlas historyczny metropolii przemyskiej…, s. 37-48; The (Arch)Diocese of Przemyśl from 1900 to 2018, s. 105-116 (ang.). Mapy E. Chomentowska, S. Mielnik, Diecezja przemyska w 1914, s. 202-203. E. Chomentowska, S. Mielnik, Diecezja przemyska w 1952, s. 208-209. E. Chomentowska, S. Mielnik, Archiecezja przemyska w 1992, s. 212-213. E. Chomentowska, S. Mielnik, Archiecezja przemyska w 2018, s. 218-219. E. Chomentowska, R. Kozyrski, S. Mielnik, O. Nicińska, Okręgi parafialne metropolii przemyskiej w 2018 r., s. 224-233. E. Chomentowska, O. Nicińska, Przemyśl 2018, s. 234. E. Chomentowska, O. Nicińska, Jarosław 2018, s. 234. E. Chomentowska, O. Nicińska, Sanok 2018, s. 236. E. Chomentowska, O. Nicińska, Krosno 2018, s. 237.

2016

 1. Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Bibliography of schematisms of male religious orders in the former Poland between 1718-1918, Lublin 2016, 514 ss.
 2. Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918. Studium źródłoznawcze, Lublin 2016, 404 ss.

2011

 1. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, praca zespołowa pod red. H. Gapskiego, Lublin 2011, (współautorstwo).

Artykuły

2019

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego środowisko na łamach „Kroniki Diecezji Przemyskiej”, [w:] Historia, ludzie, miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Lublin 2019, s. 139-147.
 2. Księga zgonów jako źródło wiedzy o przyczynach śmierci na przykładzie mieszkanek wsi Maćkówka w parafii Przeworsk w latach 1911-1930, [w:] Kobiety i choroby. Literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych, red. B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2019, s. 201-225.
 3. Skład personalny klasztoru w Radecznicy w latach 1858–1863 w świetle schematyzmów zakonnych, [w:] Na tym miejscu chwała Ojca Najwyższego odprawiać się będzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy, red. I. M. Janusz, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2019, s. 83-107.

2016

 1. Skład osobowy klasztoru Dominikanów w Jarosławiu w latach 1851–1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej), [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie, sztuka, red. M. Miławicki, R. Nestorow, Kraków 2016, s. 119-151.
 2. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku w latach 1900-1918, [w:] Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016, (seria: Galicja i jej dziedzictwo, t. 24), s. 220-236.
 3. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia w Przeworsku w 1. poł. XX w., [w:] Mała Ojczyzna. Studia z dziejów miasta i regionu, red. S. Kozak, t. 1, Przeworsk 2016, s. 85-149.
 4. Wezwania hagiograficzne kościołów parafialnych i parafii w diecezji łomżyńskiej w latach 1925-2015, [w:] Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej. Katalog wystawy, red. B. Kalinowska, K. Mróz, Ostrołęka 2016, s. 19-33.
 5. Wezwania hagiograficzne kościołów parafialnych i parafii w (archi)diecezji przemyskiej w latach 1772-2014, [w:] Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, Święte i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, red. Elżbieta M. Kur, B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2016, s. 7-24.

2015

 1. Skład personalny klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku w świetle schematyzmów bernardynów prowincji galicyjskiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z lat 1851-1918, [w:] 550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M. R. Gęśla, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2015, s. 113-134.
 2. Mistrz – uczennice. W świetle Listów św. Rafała Kalinowskiego kierowanych do sióstr zakonnych, [w:] Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, red. J. Posłuszna, M. Prejsnar-Wąsacz, Kraków 2015, s. 121-136.
 3. Konferencja naukowa: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015). Przeworsk 30 maja 2015 r., „Przegląd Kalwaryjski” 19(2015), s. 307-316.
 4. “Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015)”. Przeworsk 30 maja 2015 r. Konferencja z okazji jubileuszu przybycia zakonników do miasta, „Przeworskie Studia Regionalne”, t. 2(2015), s. 212-223.

2013-2014

 1. Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, “ABMK” 100(2013), 55-179. Errata najważniejszych omyłek w tekście, “ABMK” 101(2014), s. 383-384.
 2. Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, “ABMK” 100(2013), s. 55-179.

2010

 1. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах Бібліотеки Католицько Університету Івана Павла ІІ в Любліні. Вибрані питання, „Visnyk Lviv Univ.” Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn., 2010. Is. 5, s. 76-84.
 2. Структура і фонди незмінних інформацій, які знаходяться в друкованих монастирських схематизмах на прикладі єзуїтських каталогів з 1918-1939 рр., [w:] Софійсъкі Читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції „Духовний потенціал та історичний контекст християнсъкого мистецтва”(м. Київ, 28-29 травня 2009 р), Київ 2010, s. 396-406.
 3. Zasób informacji zawartych w katalogach prowincji jezuickich z lat 1914-39 na podstawie zbioru Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010, s. 917-936.

Udział w konferencji i wygłoszone referaty

2019

Stara Wieś, 17-18.05. 2019 r.; 48. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych Konferencja pt. Ratuję człowieka, który prosi o pomoc”; uczestniczka.

Krasnobród, 23-26.05.2019 r.; XXVIII Sympozjum historii farmacji Nie masz takiej choroby na świecie, która by swego lekarstwa nie miała”;

wystąpienie: Przyczyny zgonów mieszkańców wsi Maćkówka w parafii Przeworsk w XIX i XX wieku oraz metody leczenia chorób je powodujących.

Lublin, 14-18.09.2019 r.; „XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie”; (wolontariuszka).

Lublin, 18-20.09.2019 r.; „XX Powszechny Zjazd Historyków”; (uczestniczka).

Łódź, 14-16.10.2019 r.; Konferencja „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”; (udział w dyskusji).

2018

Wigry, 22-23.05.2018 r.; Konferencja naukowa „Kościół rzymskokatolicki wobec Niepodległej Polski (1918-1939)”;

wystąpienie: Duchowieństwo diecezji przemyskiej wobec Niepodległej Rzeczypospolitej w świetle „Kroniki Diecezji Przemyskiej” oraz wybranej prasy regionalnej w latach 1918-1939.

Siedlce, 01-02.03.2018 r.; VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów: „Kobiety i choroby – literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych”;

wystąpienie: Długość życia oraz przyczyny zgonów kobiet w Ordynacji Przeworskiej na przykładzie wsi Maćkówka w latach 1918-1933.

2016

Konferencja naukowa „Kult świętych w diecezji łomżyńskiej”, 12 października 2016 r.;

wystąpienie: Wezwania maryjne kościołów parafialnych i parafii na tle patrociniów

w diecezji łomżyńskiej w latach 2015-2015.

Konferencja naukowa „300 rocznica (1716-2016) konsekracji kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej”, Jarosław 19 maja 2016;

wystąpienie: Schematyzmy zakonne jako źródło do dziejów franciszkanów-reformatów w Jarosławiu.

2015

Konferencja naukowa „Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka, Jarosław 23-24 października 2015 r.;

wystąpienie: Skład osobowy jarosławskiego konwentu dominikanów w świetle schematyzmów zakonnych z lat 1850-1918.

2014

Konferencja naukowa archiwistów kościelnych „Rubrycele i schematyzmy Kościoła

w Polsce”, Kielce 23-25 maja 2014;

wystąpienie: Schematyzmy karmelitów prowincji galicyjskiej z lat 1880-1918.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w Galicji 1772–1918. Przestrzeń prywatna – przestrzeń publiczna”, Rzeszów–Czudec 16–17 maja 2014;

wystąpienie: Religijna i dobroczynna działalność kobiet w Galicji na przykładzie Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Przeworsku w pierwszych dekadach XX wieku.

2009

V Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „Духовний потенціал та історичний контекст християнсъкого мистецтва”, Kijów 28-29 maja 2009;

wystąpienie: Структура і фонди незмінних інформацій, які знаходяться в друкованих монастирських схематизмах на прикладі єзуїтських каталогів з 1918-1939 рр.

XVIII Zjazd Historyków Polskich; Olsztyn 16-19 września 2009 (udział w dyskusji).

2008

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 400-lecia istnienia Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki, Lwów 15-17 października 2008;

wystąpienie: Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах Бібліотеки Католицько Університету Івана Павла ІІ в Любліні. Вибрані питання.

2007

Ogólnopolska konferencja “Obecność zakonów w przestrzeni średniowiecznego Krakowa”; Kraków 18-21 października 2007; (udział w dyskusji).

2006

IV Międzynarodowa konferencja “Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie”, Lublin 21-22 listopada 2006; (udział w dyskusji).