Joanna Kumor

From LHDB

ORCID: 0000-0002-4428-9059

Życiorys naukowy

1998-2003: studia magisterskie w zakresie historii w KUL

2003: magisterium, na podstawie pracy: „Jezuici w Herbarzu Polskim Kaspra Niesieckiego” pod kierunkiem prof. Henryka Gapskiego

2002-2004: studia w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny w KUL

Od 2003: praca w KUL

2009: doktorat pod kierunkiem prof. Henryka Gapskiego

Specjalizacja naukowa

Geografia historyczna Kościoła w Polsce.

Struktury personalne i terytorialne Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Budownictwo sakralne w Polsce w XX w.

Stosunki państwo-Kościół w XX w.

Monografia

Sieć parafialna i dekanalna (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, Lublin 2011.

Współautorstwo monografii

 • Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. /The Historical Atlas of the Lublin (Arch) Diocese 1805-2010/, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski Atlasu: T. Bednara, E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2011.
 • Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. /The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość–Lubaczów around 1340–2018/, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019.
 • Kumor-Mielnik J., Mielnik S., Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX w. na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.

Rozdziały w monografiach

 • Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, w świetle „Wykazów statystycznych” Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie za lata 1807-1939, [w:] Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 155-181.
 • Geografia historyczna Kościoła Lubelskiego, [w:] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. /The Historical Atlas of the Lublin (Arch) Diocese 1805-2010/, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski Atlasu: T. Bednara, E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2011, s. 44-87.
 • Indeks historyczno-geograficzny, [w:] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. /The Historical Atlas of the Lublin (Arch) Diocese 1805-2010/, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski Atlasu: T. Bednara, E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2011, s. 183-277.
 • Subwencjonowanie przez państwo odbudowy kościołów i budynków parafialnych w diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, na przykładzie Lublina i Chełma. (Na podstawie akt Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie), [w:] Historia, ludzie i miejsca. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Lublin 2019, s. 419-432.
 • Dynamika budownictwa kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w XIX i XX wieku, [w:] Polska kultura religijna. Studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz i in., Kraków 2019, s. 477-508.
 • Diecezja przemyska w XIX wieku, [w:] Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. /The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość–Lubaczów around 1340–2018/, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019, s. 29-36.
 • Referaty (wydziały) do spraw wyznań wobec działalności duszpasterskiej Kościoła lubelskiego w latach 1950-1956, [w:] Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956), red. R. Łatka, Warszawa 2021, s. 260-293.

Artykuły recenzowane

 • Wezwania kościołów parafialnych oraz parafii (archi)diecezji lubelskiej w latach 1805-2005, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie”, t. 3(2006), s. 72-98.
 • Kształtowanie się granicy północnej i zachodniej diecezji lubelskiej na podstawie bulli Vix dum Poloniae unitas  z 1925 roku, „Nasza Przeszłość”, t. 107(2007), s. 247-264.
 • Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805 r., "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 94(2010), wyd. 2011, s. 63-77.
 • Parafie rzymskokatolickie erygowane w latach 1918-1925 przy rekoncyliowanych cerkwiach pounickich i poprawosławnych w dekanatach: chełmskim, hrubieszowskim, tyszowieckim, tomaszowskim, tarnogrodzkim, biłgorajskim, szczebrzeszyńskim i zamojskim, „Rocznik Chełmski” 15(2011), s. 223-240.
 • Struktura terytorialna diecezji lubelskiej w latach 1805-1808, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 95(2011), s. 109-122.
 • Sieć dekanalno-parafialna diecezji janowskiej czyli podlaskiej w strukturach administracyjnych Kościoła lubelskiego, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. 20(2012), s. 335-358.
 • Budownictwo kościołów parafialnych w diecezji lubelskiej i janowskiej (podlaskiej) w latach 1805-1918, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 10(2014), s. 287-306.
 • Zarys problematyki budownictwa i strat wojennych w kościołach parafialnych diecezji lubelskiej po I wojnie światowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 102(2014), s. 115-136.
 • Budownictwo kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w latach osiemdziesiątych i jego kontynuacja w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zestawienie statystyczne, „Rocznik Lubelski”, t. 42(2016), s. 191-209.
 • Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych, „Roczniki Humanistyczne”, T. LXVI (2018), z. 2, Zeszyt specjalny, s. 137-158.
 • Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego konwentu OO. Dominikanów w XVIII i XIX stuleciu,  „Nasza Przeszłość”,  t. 129(2018), s. 181-209.
 • Wykaz zniszczeń w obiektach sakralnych diecezji lubelskiej po II wojnie światowej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 111(2019), s. 161-184.

Hasła encyklopedyczne

 1. Piotr Włostowic, Włast, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XV, Lublin 2011, kol. 688-689.
 2. Pstrokoński Stanisław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVI, Lublin 2012, kol. 839.
 3. Radomska diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1097-1099.
 4. Ryki, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lublin 2012, kol. 668-670.
 5. Sandomierska diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVII, Lublin 2012, kol. 1027-1034.
 6. Sieciechów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 124-125.
 7. Siedlce, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 127-128.
 8. Siedlecka diecezja, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 129-135.
 9. Siennica Różana, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 168-169.
 10. Siwicki Jan Jakub, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 244-245.
 11. Skarżysko-Kamienna, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 275-276.
 12. Skrzynno, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 324-325.
 13. Sławno, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 352.
 14. Słupia Nadbrzeżna, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 420-421.
 15. Sobótka, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 478-479.
 16. Sołek, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 588.
 17. Starachowice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 842-843.
 18. Stefan ze Lwowa, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 917.
 19. Strąkowski Henryk, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol. 1019-1020.
 20. Szaniawski Jan Feliks, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XVIII, Lublin 2013, kol.1412-1413.
 21. Szembek Józef Eustachy, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 38-39.
 22. Szymański Beniamin, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 216.
 23. Śladkowski Abraham, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 244-245.
 24. Świerże, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 372.
 25. Świerże Górne, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 372-373.
 26. Święcicki Stanisław Jacek, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 382-383.
 27. Świętosław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 400.
 28. Świrski Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 424.
 29. Tarnowski Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 529.
 30. Trepanu Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1007.
 31. Turkowice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol.1161-1162.
 32. Turobin, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1165.
 33. Twarowski Józef, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1188.
 34. Wisznice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 692.
 35. Włodawa, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 803-804.
 36. Wojsławice, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 863.
 37. Wola Gułowska, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, t.20, kol. 875.
 38. Wolff von Ludinghausen Teodor, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 881.
 39. Wożuczyński Jan Konstanty, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 934.
 40. Wrzos, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 991-992.
 41. Wysocki Franciszek Ignacy, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1080.
 42. Wysokie Koło, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1085.
 43. Wyżycki Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1113-1114.
 44. Żarnów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1569-1570.
 45. Żegocki Krzysztof Jan, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1578.
 46. Żelechów, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1580.
 47. Żelisławski Stanisław, Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014,  kol. 1583-1584.
 48. Chruszczewski Adam, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, t. 1, Lublin 2018, s. 106-107.
 49. Cykl konferencji dominikańskich, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, t. 1, Lublin 2018, s. 126-127.
 50. Olszewski Daniel, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, t. 2, Lublin 2018, s. 131-132
 51. Szafran Przemysław Wiktor, Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, t. 2, Lublin 2018, s. 423.

Recenzje publikacji

 • Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Zahajkiewicz, „Nasza Przeszłość”, t. 114(2010), s. 345-350.
 • Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 100 (2013), s. 303-305.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Sesja naukowa  w 190. rocznicę erygowania diecezji siedleckiej (podlaskiej)”: Siedlce, 23 VI 2008
 • Dynamika budownictwa kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej w XIX i XX w.: Kraków, 9-10 XII 2015, „Polska kultura religijna”
 • Polityka państwa wobec KUL w sferze inwestycji budowlanych: Lublin, 20-21 X 2016, „Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego”.
 • Organy władzy państwowej wobec działalności duszpasterskiej Kościoła lubelskiego w latach 1950-1956: Trębki Nowe, 25-27 IX 2019, „Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce „ludowej” (1945-1956)”
 • Działalność Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Lublinie w latach 1957-1973 w świetle wytworzonych przez niego dokumentów: Wólka Magierowa, 1-3 IX 2020, „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957-1975”

Wyjazdy naukowe i kwerendy zagraniczne

Österreichisches Staatsarchiv, Wiedeń 1-5 VIII 2017

Pontificium Institutum Studiorum Ecclesiasticorum, Rzym 22-28 I 2017 i 8-15 VII 2017

Aktualny udział w grantach badawczych

Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy. Projekt badawczy Ministerstwa Edukacji i Nauki NPRH/DN/SP/495771/2021/10

Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH Dziedzictwo Narodowe) 0273/NPRH5/H11/84/2017

Strona w budowie.