Dominik Róg

From LHDB
Jump to: navigation, search
Logo OBnGHKwP.jpg

O mnie

Obecnie jestem uczestnikiem Szkoły Doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Realizuję projekt pt. "Budziarze w Ordynacji Zamojskiej - historia grupy społecznej warunkowanej środowiskowo" w ramach programu PRELUDIUM BIS 3. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dominik Róg.jpg

Zainteresowania badawcze

 • Osadnictwo leśne na terenach puszczańskich dawnej Rzeczypospolitej
 • Ordynacja Zamojska – rozwój gospodarczy i dzieje społeczne
 • Historia lasów

Artykuły naukowe

 1. Michał Słowiński, Tomasz Związek, Paweł Swoboda, Michał A Niedzielski, Sandra Słowińska, Michał Konopski, Jerzy Jonczak, Bogusława Kruczkowska, Aleksandra Chojnacka, Dominik Róg, Krzysztof Szewczyk, Dariusz Brykała, Human impacts on environment in the preindustrial forest landscapes in Poland—An overview. „Elementa: Science of the Anthropocene” 12(1), 2024.DOI: 10.1525/elementa.2023.00065 – jeden ze współautorów
 2. Michał Słowiński, Krzysztof Szewczyk, Jerzy Jonczak, Tomasz Związek, Dominika Łuców, Agnieszka Halaś, Milena Obremska, Sandra Słowińska, Dominik Róg, Agnieszka Mroczkowska, Agnieszka Maria Noryśkiewicz, Aleksandra Chojnacka, Tomasz Ważny, Barbara Gmińska-Nowak, Mateusz Kramkowski, Vincenzo Barbarino, Sebastian Tyszkowski, Bogusława Kruczkowska, Anna Kowalska, Ewa Kołaczkowska, Paweł Swoboda, Cezary Kardasz, Michał Niedzielski, Michał Konopski, Dariusz Brykała, A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results, „Geographia Polonica” 95, wyd. 3, 2022, DOI: 10.7163/gpol.0233 – jeden ze współautorów
 3. Dominik Róg Zagadnienia identyfikacji osadnictwa budziarskiego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. na przykładzie Puszczy Solskiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 193–218, DOI: 10.23858/KHKM69.2021.2.004 – autor

Udział w konferencjach naukowych

1.  V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Społeczne i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku, 7-8 listopad 2023 r. (IHPAN, Warszawa). Referat pt: „Demografia budziarska - czyli o problemach w badaniach nad specyficzną społecznością "leśnych ludzi" z przełomu XVIII i XIX w. w Ordynacji Zamojskiej”.

2. XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna: Metody kartograficzne I geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych, 20-23 września 2023 (Lublin – Janów Lubelski), Referat wygłoszony w imieniu zespołu (Dominik Róg, Tomasz Związek i Joachim Popek) pt.: “Przestrzenna (re)organizacja gospodarki leśnej Ordynacji Zamoyskich – między teorią a praktyką”

3. EURHO 2023 Conference (Rural History Conference), 11-14 września 2023 r. (Cluj-Napoca, Rumunia), Referat pt.: „Dynamics of forest settlement in great land ownership on the example of the Zamoyski Family Entail from the 17th to the 19th century”.

4. Extraction and distribution of forestry resources in pre-modern Europe konferencja międzynarodowa online w dniu 18.06.2021 r.; Referat pt.: „Forest settlements of the Solska Forest – human and landscape”

5. Ogólnopolska studencka konferencja naukowa „Powstanie 1863 roku – 150 rocznica”, 19 stycznia 2012 (Kraków). Referat pt: „Ostatnia kampania pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewela” na Biłgorajszczyźnie”

Udział w grantach badawczych

 1. Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie ‘Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego’ oraz map województw koronnych Karola Perthéesa, NPRH – nr 11H 18 0122 87 – udział jako wykonawca (2022-obecnie).
 2. „Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.). Od harmonizacji danych do syntezy”, NPRH -NPRH/DN/SP/495771/2021/10 – udział jako wykonawca (2022-obecnie).
 3. “Atlas historyczny Polski 2.0” (MNiSW – nr SONP/SP/466930/2020) – udział jako wykonawca (2021-2022)
 4. Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii, NPRH – nr 1aH 15 0373 83 – udział jako wykonawca (2019-2020)\

Granty i stypendia

 1. „Osady budziarskie w Puszczy Solskiej” – kierownik projektu w ramach "Dotacji dla młodych naukowców" na 2018 r. (Instytut Historii KUL). Grant wewnętrzny WNH KUL.

Inne publikacje (popularnonaukowe)

 1. „Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II” (wyd. I - Rzeszów 2017; wyd. II – Rzeszów 2021) – opracowanie merytoryczne
 2. „Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I” (wyd. I – Rzeszów 2016; wyd. II – Rzeszów 2019) – opracowanie merytoryczne
 3. „Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi” (Biłgoraj 2015) – wstęp, wybór i opracowanie.
 4. „Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi – część II” (Biłgoraj 2020) – wstęp, wybór i opracowanie.
 5. „Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi – część II” (Biłgoraj 2022) – wstęp, wybór i opracowanie.
 6. Brodziaki – dzieje osady leśnej w XVII i XVIII w., „Nad Tanwią i Ładą – Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, t. XI, Biłgoraj 2018, s. 64-70.
 7. Kampania wrześniowa we wspomnieniach mieszkańców podbiłgorajskich wsi, „Nad Tanwią i Ładą – Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, t. XII, Biłgoraj 2019, s. 89-100.
 8. Mieszkańcy dawnej gminy Sól w wojsku rosyjskim podczas I wojny światowej, „Nad Tanwią i Ładą – Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, t. XIII, Biłgoraj 2020, s. 23-42.
 9. Osada leśna Brodziaki w XVII i XVIII wieku, “Iuvenes quaerentes 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 136-147
 10. Obozy partyzanckie w lasach tereszpolskich podczas II wojny świato­wej, “Iuvenes quaerentes 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 123-135.
 11. Obozowiska leśne w powstaniu styczniowym, “Iuvenes quaerentes 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 110-122.
 12. I kampania partyzancka pułkownika Marcina Borelowskiego „Lelewe­la” w powstaniu styczniowym, „Pytania niecierpliwe 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 150-161
 13. Losy biłgorajskiego zgrupowania partyzanckiego mjr. Edwarda Markie­wicza „Kaliny” podczas akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku, „Pytania niecierpliwe 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 150-161.
 14. Ziemia Biłgorajska w powstaniu styczniowym, „Pytania niecierpliwe 2018”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2018, s. 135-149.
 15. Księgi metrykalne jako źródło do badań historii regionalnej na przykładzie parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, „Pytania niecierpliwe 2017”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2017, s. 148-157.
 16. Sfera duchowa powstańców styczniowych, “Iuvenes quaerentes 2017”, pod red. Dawida Mielnika, Lublin 2017, s. 163-173.
 17. Przemarsz biłgorajskiego zgrupowania AK i BCh w dniach 22-25 czerwca 1944 r. z Kaplicznej Góry pod Osuchy, „Ibidem”, t. XI, pod red. Dawida Kurjaniuka-Krajewskiego, Lublin 2017, s. 123-134.

Dane kontaktowe

email: domo.rog@gmail.com

dominik.rog@kul.pl