Bogumił Szady

From LHDB
Revision as of 09:20, 19 May 2024 by Lhdb (talk | contribs)
Logo OBnGHKwP.jpg

Orcid.png Logo rg.jpg Logo academia-1-2.jpg

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Zatrudnienie

◆ profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


◆ profesor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania badawcze

 • geografia historyczna wyznań i religii,
 • historia społeczno-religijna Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kartografia historyczna i zastosowania systemów informacji geograficznej w badaniach historycznych,
 • historia przestrzenna i cyfrowa humanistyka.

Kierowane projekty badawcze

(pełna lista na ORCID)

Działalność organizacyjna

 • Rada Narodowego Centrum Nauki (2022-2026) - członek rady
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA - wiceprzewodniczący komisji
 • Komisja Geografii Historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne – członek komisji
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN – członek zespołu
 • Polska Grupa Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée  – członek komisji
 • "Studia Geohistorica" – redaktor naczelny (2013-2023), zastępca redaktora naczelnego (2024-)
 • "Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski" - redaktor serii
 • "Studia Źródłoznawcze" – członek rady naukowej
 • "GIS w nauce" – członek komitetu naukowego konferencji
 • Data for History consortium - członek konsorcjum
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL - członek komitetu sterującego (2021-2023)

Wybrane publikacje

(pełna lista na ORCID)

 • Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Liber, Lublin 2003, ss. 248, https://doi.org/10.5281/zenodo.3700961
 • Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 748, https://doi.org/10.5281/zenodo.7685383
 • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, https://doi.org/10.5281/zenodo.7685576
 • Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezja poznańska i wrocławska, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017, s. 92-127 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), https://rcin.org.pl/ihpan/publication/134206
 • Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII w. / Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert), w: Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), red. G. Brudny i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 31-65, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741251
 • Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach, w: Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, red. Y. Kleinmann i in., Wallstein Verlag, Göttingen 2017, pp. 174-207, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741183
 • W sprawie metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 2017, s. 177-188, https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4741138
 • Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 66 (2), 2018, s. 129-141, https://rcin.org.pl/publication/89886
 • Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History, "Studia Geohistorica", 6 (2018), pp. 136-148, https://doi.org/10.12775/SG.2018.10
 • The Fall of the Chorupnik Parish. A Contribution to the History of the Reformation in Poland, "Roczniki Humanistyczne", 66, 2018, z. 2: Historia - Selected Papers in English, s. 31-42, https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.2-2se
 • Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918), "Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej", 54 (2), 2019, s. 5-42, http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.01
 • The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century, trans. A. Adamowicz, Peter Lang GmbH, Berlin 2019, ss. 456 (Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 27), https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52376
 • [z G. Myrda, A. Ławrynowicz], Modeling and presenting incomplete and uncertain data on historical settlement units, "Transactions in GIS", 24 (2), 2020, pp. 355-370, https://doi.org/10.1111/tgis.12609
 • Geografia historyczna jako nauka pomocnicza historii w Polsce, w: „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 3: Wiek XX i XXI, red. M. Mazur, J. Pomorski, IPN, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, s. 415-425.
 • [z P. Garbacz, A. Ławrynowicz], Identity of historical localities in information systems, "Applied Ontology", 16 (1), 2021, pp. 55-86, https://doi.org/10.3233/AO-200235
 • Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, t. 1-2, Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, redakcja z M. Gochna, autorstwo rozdziału: Granice jednostek administracji Kościoła łacińskiego, cz. 2, s. 51-74 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 8), https://rcin.org.pl/publication/269196 (cz. 1), https://rcin.org.pl/publication/269197 (cz. 2).
 • [z T. Panecki], Source-driven data model for geohistorical records’ editing: a case study of the works of Karol Perthées, "Miscellanea Geographica", 26 (1), 2022, pp. 52–62, https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0070
 • “He May Be Evangelical, Yet a True Patron by Descent”: The Right of Patronage in the Religious Changes in Red Ruthenia in the 16th and 17th Centuries, w: Searching for Compromise?, red. M. Ptaszyński, K. Bem, t. 235, Brill, Leiden 2022, s. 56–88 (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 235).
 • Przynależność metropolitalna diecezji łuckiej w okresie nowożytnym, "Roczniki Humanistyczne", 70 (2), 2022, s. 55-68, https://doi.org/10.18290/rh2272.4
 • Religie i wyznania w Atlasie historycznym Polski XVI wieku, "Studia Geohistorica", 10 (2022), s. 200-214, https://doi.org/10.12775/SG.2022.12
 • [red.] Atlas historyczny Polski: Ludzie, koncepcje, realizacje, red. M. Słoń, B. Szady, Warszawa 2023.
 • Technologie cyfrowe w badania historycznych, w: Od Gutenberga do Zuckerberga. Wstęp do humanistyki cyfrowej, red. A. Pawłowski, Universitas, Kraków 2023, s. 235-263.

Dane kontaktowe

e-mail: szady@kul.pl

http://szady.hgis.pl